Login

Annuleren
Account aanmaken Payment method can be selected
Inloggen Log in with existing account
Nederlands / USD Startzijde
Laden...

Disclaimer

1. Inhoud

Key-Systems GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, correctheid en/of het up-to-date zijn van de op deze site aangeboden informatie. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade, materieel of immaterieel, als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van deze informatie of het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid. Alle voorgestelde prijzen en aanbiedingen op onze site zijn niet-bindend en onderhevig aan wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om delen van of de hele site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te passen en te verwijderen, of om de publicatie van informatie op deze site volledig te staken. Louter gebruik van de online aanwezigheid kan niet worden uitgelegd als vormende de grondslag van een overeenkomst tussen de gebruiker en Key-Systems GmbH.

2. Links

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse links van onze sites naar andere internetsites die buiten de verantwoordelijkheid van Key-Systems GmbH liggen, tenzij kan worden aangetoond dat Key-Systems GmbH van tevoren op de hoogte was van dergelijke inhoud en technisch in staat was om toegang tot zulke illegale inhoud te voorkomen, en dit ook redelijkerwijs verwacht mocht worden. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat op het moment dat er een link werd gecreëerd naar sites, er geen illegale inhoud kon worden herkend. Wij hebben geen invloed op het ontwerp, de inhoud of het auteurschap van gekoppelde sites. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van sites waarnaar een link werd gecreëerd, als die daarna werd gewijzigd. De aansprakelijkheid voor alle illegale, onvolledige of onjuiste informatie van sites waarnaar een link werd gecreëerd, berust louter bij de exploitant van zulke sites, niet bij diegenen die alleen naar zo´n publicatie verwijzen door een link te plaatsen.

3. Copyright en Handelsmerken

Key-Systems GmbH streeft ernaar om de copyrights van alle grafische voorstellingen, geluidsbestanden, video´s en teksten in al onze publicaties altijd te respecteren, om zelf ontworpen grafische voorstellingen, geluidsbestanden, video´s en teksten te gebruiken, of om grafische voorstellingen, geluidsbestanden, video´s en teksten zonder licentie te gebruiken. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Key-Systems GmbH en op onze sites verschijnen, zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die eventueel kunnen zijn aangesloten bij, verbonden met of gesponsord kunnen worden door Key-Systems GmbH. Het loutere noemen of gelicentieerde gebruik van beschermde inhoud, gegevens of merken impliceert niet dat dergelijke inhoud, gegevens of merken niet vallen onder rechten van derden. Key-Systems GmbH behoudt hun rechten voor op alle door de onderneming of zijn werknemers gepubliceerde objecten. Het gebruik of herpublicatie van zulke grafische voorstellingen, geluidsbestanden, video´s en teksten in andere elektronische, gedrukte of andere publicaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

4. Gegevensbeveiliging

Omdat de site de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren, gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze gegevens vrijwillig worden verstrekt. Key-Systems GmbH behoudt zich het recht voor om de ingevoerde gegevens te gebruiken en te verwerken om onze service ten voordele van onze klanten te verbeteren, en om de gegevens op te slaan en te gebruiken met het oog op de uitvoering van de aangevraagde diensten. Het gebruik van en/of betaling voor de door Key-Systems aangeboden diensten onder voorgewende namen of een pseudoniem is niet toegestaan. Het gebruik van onware of onjuiste gegevens leidt tot het onmiddellijke verlies van elk recht op de dienst.

5. Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer maakt onafscheidelijk deel uit van de internetaanwezigheid die verwees naar deze pagina. Door de aanwezigheid te gebruiken verklaart de gebruiker deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee te hebben ingestemd. Als delen van deze voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de de overige voorwaarden daardoor niet aangetast. Alle voorwaarden die volgens de wet niet ten uitvoer kunnen worden gebracht vanwege juridische fouten of ongeldigheid, worden vervangen door rechtsgeldige clausules die het oorspronkelijke oogmerk van de voorwaarde het dichtst benaderen.